Previous Next Main

Μεσίτες ακινήτων: ποιοι είναι, προϋποθέσεις για την άσκηση της μεσιτικής δραστηριότητας και το μέλλον

2020-01-13 22:28:45 | Monopolion Blogger

Είναι αλήθεια, ότι η αγορά ακινήτων παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση και πολλοί είναι οι επίδοξοι επενδυτές μιας νέας κατοικίας ή ενός νέου ακινήτου, γενικότερα. Μερικοί από αυτούς, αναλαμβάνουν μόνοι τους την έρευνα αγοράς ενός ακινήτου, ενώ άλλοι επιλέγουν να διαλέξουν κάποιον ειδικό, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε επειδή εμπιστεύονται περισσότερο κάποιον επαγγελματία, είτε για οποιονδήποτε λόγο. Οι ειδικοί αυτοί, ονομάζονται μεσίτες ακινήτων και είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων.

Η υπηρεσία μεσιτείας, σύμφωνα με το α.197, παρ. 2 του Ν. 4072/2012, είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων.

Διαδικασία απόκτησης άδειας μεσίτη ακινήτων

Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει την άδεια μεσίτη ακινήτων, θα πρέπει να εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο, δηλαδή, στο επιμελητήριο της έδρας που θα ασκεί τις πράξεις της μεσιτείας. Επικουρικά, και χωρίς να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, μπορεί να εγγραφεί και στον αντίστοιχο σύλλογο μεσιτών.

Η πρώτη φάση της διαδικασίας, ξεκινά με την προεγγραφή στο επιμελητήριο, στο οποίο και προσκομίζει φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας και απολυτήριο Λυκείου, τουλάχιστον.

Στη συνέχεια, πρέπει να προβεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), έχοντας, επιπλέον, την ταυτότητα και την προεγγραφή από το επιμελητήριο.

Έπειτα, χρειάζεται να κάνει έναρξη/μεταβολή εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ με κωδικό δράσης ΚΑΔ 68311000, στην οποία και θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, την ταυτότητα, την προεγγραφή από επιμελητήριο και την έναρξη στο ΕΦΚΑ

Τέλος, στο επιμελητήριο υποβάλλει  την αντίστοιχη αίτηση, τα αντίστοιχα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις (βλ. παρακάτω) και το αντίστοιχο τέλος, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος, όχι μόνο στο επιμελητήριο αλλά και στο ΓΕΜΗ. Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ γίνεται μέσω του επιμελητηρίου.

Σημ.: αν πρόκειται για εταιρεία, προσκομίζει και το Καταστατικό, όπως ορίζεται από τον νόμο.

Πηγή: https://www.piqsels.com/el/search?q=%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF

 

Ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μεσίτης ακινήτων

Αναλυτικότερα, τη μεσιτική δραστηριότητα ακινήτων μπορεί, κατ’ αρχήν, να την ασκήσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος 4072/2012. Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει:

1.Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου -Ε.Ο.Χ. (π.χ. Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν). Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (ν.3386/2005 (Α΄ 212)).  

2.Να μην έχει καταδικαστεί για πλημμέλημα ή κακούργημα για αδικήματα: κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών,  τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο έγκλημα περί το νόμισμα.

3.Να μην έχει υποβληθεί σε μερική ή ολική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Αναλυτικότερα, θα πρέπει να είναι πλήρως ικανός για όλες τις δικαιοπραξίες αυτοπροσώπως.

4.Να είναι κάτοχος απολυτηρίου  Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

Για την απόδειξη των παραπάνω, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να συγκεντρώσει και να καταβάλει στο αρμόδιο επιμελητήριο, τα παρακάτω αντίστοιχα πιστοποιητικά:

1.Ταυτότητα ή Διαβατήριο, αν πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη μέλους- κράτους της Ε.Ε. ή της Ε.Ο.Χ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης τρίτης χώρα, τότε προσκομίζει την άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή την άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

2.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα παραπάνω αδικήματα ( προϋποθέσεις 2,)

3.Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε δικαστική συμπαράσταση (βλ. παράρτημα).

4.Αντίγραφο τίτλων σπουδών- απολυτήριο Λυκείου και αν πρόκειται για ίδρυμα της αλλοδαπής να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

Στη συνέχεια, αφού το αρμόδιο επιμελητήριο ελέγξει την πληρότητα τους, προβαίνει στην εγγραφή τους στο μητρώο του επιμελητηρίου και στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Πέρα από τα παραπάνω αποδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος, πρέπει να καταθέσει, επιπλέον, τα εξής:

1.Αίτηση ενδιαφέροντος προς το επαγγελματικό επιμελητήριο 

2.Έναρξη/ Μεταβολή εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ με κωδικό δράσης ΚΑΔ 68311000

3.Τέλος 30,48 ευρώ

 

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αλλά για νομικό, τότε, οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν για ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκπροσωπούν νομίμως το νομικό πρόσωπο και στον υπεύθυνο του κλάδου μεσιτείας κάθε υποκαταστήματος και επίσης θα πρέπει ταυτόχρονα να προβλέπεται στο καταστατικό του νομικού προσώπου, η παροχή της  υπηρεσίας της μεσιτείας .

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, ότι όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να τηρούνται μονίμως και αν κάποια στιγμή, κάποια από αυτές πάψει να ισχύει τότε ο μεσίτης διαγράφεται από το ΓΕΜΗ και το μητρώο του επιμελητηρίου. Ο έλεγχος γίνεται από το αρμόδιο επιμελητήριο και ο μεσίτης οφείλει να το ενημερώσει, μέσα σε διαστήματα ενός μήνα, σε περιπτώσει που κάτι από τα παραπάνω πάψει να ισχύει.

 

Εγγραφτείτε στο Realtor.com.cy  ή στο Realtor.gr (https://realtorglobally.com/)και ανακαλύψτε όλα τα εργαλεία και τις πηγές που θα αναβαθμίσουν την προώθηση των ακινήτων σας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ: https://realtor.com.cy/why-to-register Εξοικονομείστε χρόνο, διευρύνεται το πελατολόγιο σας και αυξήστε τις ολοκληρωμένες συμφωνίες σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες, τις οποίες σας παρέχει το επαγγελματικό  ‘Ευρετήριο’ του Realtor.com.cy, εδώ: https://realtor.com.cy/business-directory

 

Οι απαγορεύσεις του νομοθέτη

Ο νομοθέτης ωστόσο, υποβάλει και απαγορεύσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και αυτές αφορούν όσους μεσίτες βρίσκονται υπό πειθαρχική ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώματος της άσκησης του επαγγέλματος ή της προσωρινής άσκησης για όσο αυτή διαρκεί, ή για την παρεπόμενη ποινή της απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη, για όσο χρόνο ισχύει αυτή.

Αλλοδαποί μεσίτες

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο νόμος, από την άσκηση του επαγγέλματος, δεν εξαιρεί πολίτες άλλων χωρών, αλλά απαιτεί σε περιπτώσεις όπως αυτή των τρίτων χωρών, επιπλέον δικαιολογητικά, όπως η άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, αναγνωρισμένοι μεσίτες από κράτος- μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίοι επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα μέσω ίδρυσης υποκαταστήματος ή γραφείου ή άλλης εγκατάστασης, απαιτείται η βεβαίωση εγγραφής τους σε μητρώο ή άλλη αρμόδια αρχή ή επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρα της εγκατάστασής τους και οι μεσίτες αυτοί, φέρουν τον τίτλο που τους αποδίδεται στην χώρα της μόνιμης εγκατάστασής τους (α.198 παρ.3).

Επιπλέον, μεσίτες αναγνωρισμένοι από κράτος – μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., οι οποίοι είναι, ναι μεν εγκατεστημένοι μόνιμα στο κράτος αυτό, αλλά στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεσιτείας, προσφέρουν –περιστασιακά- τέτοιου είδους υπηρεσίες στην Ελλάδα, δεν είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο κράτος τους(α.198 παρ.7).

 

Πηγή: https://www.skourasrealestate.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=134&lang=el

Πιθανές μελλοντικές αλλαγές

Λόγος γίνεται επίσης και για την κατάρτιση των μεσιτών ακινήτων και το πόσο σημαντική είναι αυτή, εξ’ αιτίας των γνώσεων που απαιτούνται για το προϊόν που πραγματεύονται. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν, ότι ένας μεσίτης ακινήτων πρέπει να έχει γνώσεις εξειδικευμένες σε θέματα αναφορικά με τα ακίνητα και πολλές φορές οι γνώσεις αυτές είναι απαιτητικές, καθώς αφορούν τομείς όπως η οικονομία, η φορολογία ή τα νομικά.

Καθώς η αγορά εξελίσσεται και οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται, η σωστή και έγκυρη κατάρτιση ενός μεσίτη ακινήτων είναι αναγκαία για πολλούς και εύλογους λόγους. Για αυτούς τους λόγους, πριν λίγες μέρες, στον Υπουργό Ανάπτυξης, έφτασε ένα αίτημα το οποίο αφορούσε την προσθήκη υποχρεωτικών μαθημάτων και εξετάσεων για όσους επιθυμούν να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα.

 

Γενικότερα, η αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζει, παραδοσιακές αξίες υποχωρούν και νέες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος. Η σωρεία των πληροφοριών και η πληθώρα των επιλογών, πολλές φορές μας κάνει, είτε να αλλάζουμε τον στόχο μας είτε να αποπροσανατολιζόμαστε από αυτόν, για αυτό –σχεδόν- πάντα θα έχουμε ανάγκη τις εξειδικευμένες και στοχευμένες συμβουλές ενός επαγγελματία, για οποιονδήποτε κλάδο και αν γίνεται λόγος.

 

Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.

 

Πηγές:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος Α, αρ. φύλου 86, Νόμος υπ’ αριθ. 4072, ανάκτηση από: file:///C:/Users/--/Downloads/document%20(10).pdf 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος Α, αρ. φύλου 222, Νόμος υπ’ αριθ. 4093, ανάκτηση από: file:///C:/Users/--/Downloads/document%20(11).pdf 

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής Ατομικών Επιχειρήσεων ανα Επαγγελματική Κατηγορία, ανάκτηση από: https://www.eea.gr/ipiresies-eea/plirofories-gia-epichirimaties/diamesolavountes-mesites-akiniton/dikeologitika-engrafis-atomikon-epichiriseon-ana-epangelmatiki-katigoria/#4

 

Download Realtor Globally - Mobile App 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realtor&hl=en
iOS: https://apps.apple.com/us/app/realtor-globally/id1516675059?ls=1

 

REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.