Previous Next Main

Άδεια παραμονής (Golden Visa) μέσω αγοράς ακινήτων και επενδύσεων

2020-01-10 20:01:05 | Monopolion Blogger

Τον τελευταίο καιρό, εύκολα κανείς παρατηρεί την άνοδο των τιμών σε ακίνητα -είτε αφορά ενοίκιο είτε αγορά- γεγονός, το οποίο στηρίζεται στην αυξημένη ζήτηση των παραπάνω -κυρίως- από επενδυτές. Η Ελλάδα, σε μια προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας της, δημιουργεί κίνητρα προκειμένου επιχειρηματίες -ξένοι ή εγχώριοι- να επενδύσουν σε αυτή και στον χώρο των ακινήτων της.

Η Golden Visa, αποτελεί ένα από αυτά. Εισήχθη με τον Νόμο 4146/2013 σε συνδυασμό με τον Ν. 4251/2014 και τις τροποποιήσεις, όπως αυτές δηλώνονται στο ΦΕΚ Α’91/22.05.2018 και σε συνδυασμό με τον Ν. 4635/2019 ΦΕΚ 167/Α/30.10.19 παραχωρείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, για δύο λόγους:

 1. είτε αφού αποκτήσουν ακίνητη περιουσία αξίας 250.000€ και άνω, με διάρκεια έως 5 χρόνια

 2. είτε πρόκειται για επενδυτές κεφαλαίων από 3.000.000€ – 100.000.000€  για έργα υποδομής ή σε ελληνικές επιχειρήσεις , με διάρκεια έως 10 χρόνια

 Και στις δύο περιπτώσεις, τα χρόνια διάρκειας είναι ανανεώσιμα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Πρώτες χώρες σε αγορές ακινήτων για την χορήγηση της Golden Visa, είναι η Κίνα, η Τουρκία, η Ρωσία και η Αίγυπτος. Η διαδικασία απόκτησης δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, ωστόσο πολλοί υποψήφιοι αγοραστές εμπιστεύονται μεσιτικά γραφεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ειδικοί του χώρου, όπως ο κος Χρήστος Δ. Νικολάου, σύμβουλος σε θέματα ακίνητης περιουσίας μεγάλων επενδύσεων,υποστηρίζουν –και όχι άδικα- ότι η ίδια η φύση της διαδικασίας, απαιτεί εμπειρία και εξοικείωση με το αντικείμενο. Αδιαμφισβήτητα, η ανάληψη των εν λόγω διαδικασιών από εξειδικευμένους κτηματομεσίτες με τον κατάλληλο κύκλο συνεργατών από δικηγόρους και συμβολαιογράφους και κατέχοντας την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, σχετικά με την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και αιτήσεων, διασφαλίζει τόσο τη διαδικασία έκδοσης της Golden Visa, όπως επίσης και την ποιότητά της. 

Ειδικοί με  εμπειρία και επαγγελματισμό  στον χώρο, τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και το τελικό κόστος, καθώς έχει παρατηρηθεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις ανεξαρτήτων αγοραστών –κυρίως- , η αντικειμενική αξία είναι μικρότερη των 250.000€ που ορίζει ο νόμος, με τη διαφορά αυτή να οφείλεται στην εμπλοκή πολλών ενδιάμεσων επαγγελματιών και μη.  

Τι είναι η Golden Visa;

Είναι ένα είδος άδειας παραμονής με πρόσθετα οφέλη για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τα μέλη των οικογενειών τους. Πρόκειται για ένα επενδυτικό σχήμα, που τους διασφαλίζει την άδεια εισόδου στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, οι οποίες υπόκεινται στη Συνθήκη Σεγκεν (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία). 

Για χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Μάλτα, η Λετονία, η Ολλανδία, η χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας παραμονής, εξαρτάται αποκλειστικά είτε από την αγορά ακίνητης περιουσίας είτε από την επένδυση κεφαλαίων. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί, καθώς πολλές φορές υπάρχει σύγχυση μεταξύ αυτών, η άδεια παραμονής της Golden Visa, δεν κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Εξαίρεση αποτελούν, μόνο οικονομικές δραστηριότητες υπό την ιδιότητα του μετόχου εταιρείας, του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρείας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση της Golden Visa;

Οι προϋποθέσεις που αφορούν τους ενδιαφερομένους για την αγορά ή  απόκτηση ακινήτου σύμφωνα με τον Ν. 4251/2014 α.20 παρ. β (λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής), είναι  οι εξής:

 1. Νόμιμη είσοδο στην χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου

 2. Πλήρη κυριότητα νομής, κατοχής ή ποσοστού εξ αδιαιρέτου ενός ή περισσοτέρων ακινήτων, με ελάχιστη συνολική αξία 250.000€ και άνω. Σε περίπτωση που είναι συνιδιοκτήτης ακινήτου έως 250.000€, δικαίωμα για την άδεια παραμονής παρέχεται μόνο αν ο έτερος συνιδιοκτήτης είναι σύζυγος και κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. 

 3. Αν κατέχει πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακινήτου στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια να του ανήκουν εξ ολοκλήρου.

 4. Έχει συνάψει, τουλάχιστον, δεκαετή διάρκεια μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με τον Ν. 4002/2011 α.8 παρ.2 

 5. Έχει συνάψει «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  1652/1986

Το ελάχιστον ποσό των παραπάνω περιπτώσεων ανέρχεται στις 250.000€ και θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς, κατά την υπογραφή του συμβολαίου.Επιπλέον, τους παρέχεται η δυνατότητα εκμίσθωσης των ακινήτων αυτών (α.20,παρ. Β (3)). 

Ποιες είναι οι παροχές για τους κατόχους της Golden Visa;

Το ιδιαίτερο προνόμιο που πιθανόν κερδίζει ο υπήκοος τρίτης χώρας, αλλά σε βάθος χρόνου και αφού συντελεστούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, είναι αυτό της ελληνικής υπηκοότητας και του ελληνικού- ευρωπαϊκού διαβατηρίου. Ωστόσο, άμεσα, ο κάτοχος απολαμβάνει τα προνόμια για:

 1. Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα για 5 έτη (προφανώς με δικαίωμα ανανέωσης υπό τις εκάστοτε προϋποθέσεις του Ν. 4146/2013 α.6 παρ.2, να συνεχίσει να έχει την πλήρη κυριότητα, νομή κλπ του ακινήτου)   

 2. Δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα επί 5 έτη

 3. Δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και παραμονής για 180 ημέρες/ έτος στις χώρες που ανήκουν στη Συνθήκη Σένγκεν, είτε βρίσκονται εντός, είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 4. Πρόσβαση στην εκπαίδευση όπως κάθε Έλληνας πολίτης

 5. Πέρα από τον ίδιο, δικαίωμα παραμονής την Ελλάδα με τα σχετικά δικαιώματα έχουν και τα μέλη της οικογένειάς του, όπως αυτά ορίζονται από τον Ν. 3386/2005 α.54 (και τις σχετικές τροποποιήσεις από τον Ν. 4540 ΦΕΚ Α’ 91/22.05.2018, α.31). Τα μέλη της οικογένειας, αποκτούν δική τους, ξεχωριστή Golden Visa, υποβάλλοντας το καθ’ ένα από αυτά ξεχωριστή αίτηση. 


Άδεια διαμονής για τον επενδυτή που αγοράζει οικόπεδο με σκοπό να εγείρει κτίσμα εντός αυτού.

Golden Visa, παραχωρείται και στα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να αγοράσουν οικόπεδο, με σκοπό την ανέγερση κτιρίου εντός αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου της αγοράς και το εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης κτιρίου να αντιστοιχούν, τουλάχιστον, στο ποσό των 250.000 ευρώ. 

Πηγή:  http://ered.gr/el/legal/Erchontai_allages_sto_programma_tis_Golden_Visa_/#.XlE6oSgzbIU

Χρόνος και βήματα που απαιτούνται για την απόκτηση της Golden Visa

Πρόκειται για ένα σημείο, το οποίο επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του κου Χρήστου Δ. Νικολάου και κάθε έμπειρου επαγγελματία, ότι οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται ακαριαία και χωρίς λάθη που επιφέρουν, τυχόν, επιπλέον χρονοκαθυστερήσεις. 

Για διαδικαστικούς λόγους, χωρίζουμε τον χρόνο σε δύο μέρη: σε αυτόν που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και σε αυτόν που ακολουθεί την κατάθεση του φακέλου των στοιχείων.

 1. Μετά τη λήψη της απόφασης για αγορά ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να λάβει την ταξιδιωτική βίζα εισόδου της χώρας και να εντοπίσει το ακίνητο που τον ενδιαφέρει.

 2. Ακολουθεί η αγορά ακινήτου, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αιτήσεις, καταβολή παραβόλων και φυσικά την πράξη της αγοραπωλησίας.

 3. Τέλος, η έναρξη των διαδικασιών για τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων για την Golden Visa και τη σταδιακή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με τη συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, κατατίθεται ο φάκελος του ενδιαφερομένου στην εκδούσα αρχή και ο χρόνο έκδοσης της άδειας παραμονής, ορίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4251/2014, α.20 παρ. 8, εντός 2 μηνών. Αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο του ενδιαφερομένου.

 

 Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.  
Πηγές:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως  της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 90, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146,  ανάκτηση από:  https://www.hhf.gr/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-fek_90_ependitikos_nomos_1227-1257.pdf 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως  της Ελληνικής Δημοκρατίας, τ. Α’, αρ. φύλλου 90, ανάκτηση από: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2013/a/fek_a_90_2013.pdf&t=c2914a134cc945bc00c3fc0f3a631254

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 80, ανάκτηση από: https://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/2014/4251.pdf

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 91, ανάκτηση από: http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/05/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-4540-22.05.2018.pdf

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 167, ανάκτηση από: file:///C:/Users/--/Downloads/document%20(5).pdf 

Εικόνα εξωφύλλου, ανάκτηση από: https://nexuslaw.gr/en/golden-visa-greece-investing-shares-financial-products/


REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.